นางสาวพิญช์สินี ทองเสมอ

เจ้าหน้าที่การเงิน และงานพัสด ุ(ฝ่ายประถมศึกษา)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

นางสาวภาธิณี นิธุรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ (ฝ่ายประถมศึกษา)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวดวงฤดี กำลังมาก

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ (ฝ่ายปฐมวัย)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

นางสาวภัสสญา แก้วสุภาพ

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ (ฝ่ายปฐมวัย)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ระดับชั้นบ้านหนูน้อย

 

คุณครู ศศินันท์ สุวี "ครูกุ้ง"

(คุณครูประจำชั้น)

 

 

นางสาวไตรรัตน์ อ้วนดี "ครูแจ้น"

(ครูผู้ช่วย)

 

 

นางสาวอุทุมพร วุฒิคณารักษ์ "พี่อ๊อฟ"

(พี่เลี้ยง)

 

ระดับบ้านสาธิต 1

คุณครูศิริลักษณ์ ม่วงตาด "ครูออย"

(ครูประจำชั้น)

นางสาวภรณ์ทิวา   กะรัตน์ "ครูมีน"

(ครูผู้ช่วย)

นางสาวธีรวรรณ   ทังจินดาสวรรค์ "พี่หนิง"

(พี่เลี้ยง)

ระดับบ้านสาธิต 2

คุณครูสุรีพัชร สร้อยสุวรรณ "ครูวิว"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวภาวิไล ใจคำท้าว "ครูแยม

" (ครูผู้ช่วย)

นางสาวขวัญฤทัย ไข่คำ "พี่ขวัญ"

(พี่เลี้ยง)

ระดับบ้านสาธิต 3

คุณครูอรพิมล  อาทรเกตุ "ครูแนน"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวสิรีธร  วงศ์อินทวัง "ครูกุ๊กไก่"

(ครูผู้ช่วย)

นางสาวสุธิณี  ติ๊บศรีบุตร "พี่ติ๊ก"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 1/1

คุณครูอนุศรา มากกระโทก "ครูนุ"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวรวิวรรณ  พญาวงศ์ "ครูกิ๊ฟ"

(ครูผู้ช่วย)

นางต้องจิตร์ ใจชุ่ม "พี่อ้อย"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 1/2

คุณครูภาณุกา  ลินราช "ครูนุ้ย"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวจตุพร สมวงศ์ "ครูขวัญ"

(ครูผู้ช่วย)

นางวรัญญา  สายศร "พี่หลิน"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 1/3

คุณครูดลนภา สุมีรัง "ครูฝ้าย"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวฝนทิพย์ มะโนรส "ครูเกมส์"

(ครูผู้ช่วย)

นางสาวปุณญาภา ติ๊บศรีบุตร "พี่ตรี"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 2/1

คุณครูสุภาภรณ์ ตัวละมูล "ครูเดือน"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวปาริชาติ ชัยวุฒิ "ครูผึ้ง"

(ครูผู้ช่วย)

นางสาวปิยะพร บุญปา "พี่ป๋อง"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 2/2

คุณครูจุฑามาศ มุ่งโมกข์ "ครูซิ่ง"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวณัฐกานต์  สุวรรณเนตร "ครูบาส"

(ครูผู้ช่วย)

นางสาวสุรีย์รัตน์ เสริมวาสนา "พี่สุรีย์"

(พี่แลี้ยง)

ระดับอนุบาล 2/3

คุณครูปัญจรัตน์  เชิมชัยภูมิ "ครูแป้ง"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวสุดารัตน์   สุขเกษม "ครูเรย์"

(ครูผู้ช่วย)

นางสาวเสาวลักษณ์  บัวรอด "พี่หยา"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 2/4

นางสาวรุ่งทิวา หนองอุดม "ครูมด"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูอุไรรัตน์ ขัดสงคราม "ครูปาล์ม"

(ครูผู้ช่วย)

นางสาววัลลภา รวยถาวรกิจ "พี่อร"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 3/1

คุณครูเสาวภาพ เครือวัง "ครูหญิง"

(คุณครูประจำชั้น)

 

คุณครูอน๊าต เคบานยี "ครูอน๊าต"

(ครูผู้ช่วย)

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลันดา มาสม "พี่เอ"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 3/2

คุณครูวิภาดา เขื่อนเพชร "ครูจิ๊บ"

(คุณครูประจำชั้น)

 

คุณครูศรัณยู มรุพงศ์ "ครูเพ่ง"

(ครูผู้ช่วย)

นางสาวแขนภา ฝั้นปันวงค์ "พี่แข"

(พี่เลี้ยง)

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูฐิติวรรณ สุขป้อม "ครูกุ้ง"

(คุณครูประจำชั้น)

 

คุณครูอุบลทิพย์ ไชยรังสี "ครูเมย์"

(คุณครูประจำชั้น)

 

คุณครูณัฐทิดา ดุลย์ส่วยโอ "ครูน้ำ"

(คุณครูประจำชั้น)

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูกนิษฐา วงค์มา "ครูกอล์ฟ"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูสุพรรษา ไชยาโส "ครูสุ"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูธนกฤต จ้อยเพ็ง "ครูต้อม"

(คุณครูประจำชั้น)

ประถมศึกษาปีที่ 2

คุณครูพิมพ์ชนก วีระน้อย "ครูจิ๊บ"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูชญาณิศา ธรรมยศ "ครูยุ"

(คุณครูประจำชั้น)

 

คุณครูเรียมรดา พาวัน "ครูแอน"

(คุณครูประจำชั้น)

ประถมศึกษาปีที่ 3

คุณครูภาสินี ปัญญา "ครูกีตาร์"

(คุณครูประจำชั้น)

 

คุณครูวิไลพร ใจบุญมา "ครูพิมพ์"

(คุณครูประจำชั้น)

 

คุณครูสายสุดา ปาเมืองมูล "ครูนัท"

(คุณครูประจำชั้น)

ประถมศึกษาปีที่ 4

คุณครูวัลลภา กองอินตา "ครูต่าย"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูพรพรรณ ถิรจารุกิตติ์ "ครูติ๊ก"

(คุณครูประจำชั้น)

 

คุณครูกรกนก ไชยพูน "ครูจ๊ะจ๋า"

(คุณครูประจำชั้น)

พี่เลี้ยง ประถมศึกษา
  รอ

คุณครูสุทธิ์ใจ ใจแก้ว "ครูใจ"

คุณครูกิจกรรมพลศึกษา

(ฝ่ายปฐมวัย)

คุณครูอาทิตย์ บุญมั่น "ครูร่อง"

คุณครูกิจกรรมว่ายน้ำ

(ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา)

นายธีริทธิ์ ปาละอ้าย "ครูแดง"

คุณครูกิจกรรมว่ายน้ำ

(ฝ่ายปฐมวัย)

นายพลกฤษณ์  ธงสิบสอง "ครูสนุ๊กเกอร์"

ครูผู้ช่วยกิจกรรมพลศึกษา

(ฝ่ายปฐมวัย)

นายวรุต วิจาอ้าย "ครูต้อ"

ครูผู้ช่วยกิจกรรมพลศึกษา

(ฝ่ายปฐมวัย)

 

นายจำลอง  แสงท้าว (ครูเช้ง)

ครูผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษ

(ว่ายน้ำปฐมวัย)

คุณครูธนกฤต จ้อยเพ็ง "ครูต้อม"

คุณครูอนามัย - พลศึกษา

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครูศิริพร ไชยวรรณ์ "ครูเอ"

คุณครูอนามัย - พลศึกษา

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูสุพรรษา ไชยาโส "ครูสุ"

คุณครูประจำวิชาภาษาไทย

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครูวิไลพร ใจบุญมา "ครูพิมพ์"

คุณครูประจำวิชาภาษาไทย

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูวัลลภา กองอินตา "ครูต่าย"

คุณครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครูสุรศักดิ์ คำท้าว "ครูเบล"

คุณครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครูกรกนก ไชยพูน "ครูจ๊ะจ๋า"

คุณครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครูเรียมรดา พาวัน "ครูแอน"

คุณครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูพรพรรณ ถิรจารุกิตติ์ "ครูติ๊ก"

คุณครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

(ฝ่ายประถมศึกษา)

Teacher Marc Webb "ครู Marc"

คุณครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครู William "ครู William"

คุณครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูกนิษฐา วงค์มา "ครูกอล์ฟ"

คุณครูประจำวิชาการงานอาชีพ

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครูสายสุดา ปาเมืองมูล "ครูนัท"

คุณครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

(ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา)

คุณครูภาสินี ปัญญา "ครูกีตาร์"

คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษา

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครูอุบลทิพย์ ไชยรังสี "ครูเมย์"

คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษา

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูอภิภพ พรมมา "ครูตั้ม"

คุณครูประจำวิชาดนตรี

(ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา)

 

คุณครูณัฐทิดา ดุลย์ส่วยโอ "ครูน้ำ"

ุคุณครูประจำวิชานาฏศิลป์

(ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา)

คุณครูชญาณิศา ธรรมยศ "ครูยุ"

คุณครูประจำห้องสมุด

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครูสิริฉาย บานทรงกิจ "ครูอ๋อง"

คุณครูผู้ช่วย

(ฝ่ายประถมศึกษา)

นางสาวฐิติพร   ดวงใย  "ครูดวง"

ครูผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษ (ห้องสมุดของเล่น)

(ฝ่ายปฐมวัย)

นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เจนจบ

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางสาวสุวัฒนา อิ่นแก้วเครือ

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางสาวกรชกร ปีนัง

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นายพัฒนพงษ์ น้อยเทศ

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางอัมพวัน เครืออินตา

ผู้ช่วยแม่ครัว

นางสาวบุษกร โคกกระชาย

ผู้ช่วยห้องครัว

 

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก